"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Podstawowe informacje o podmiocie wdrażającym projekt

Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zgłoszonym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Rozwój transportu zbiorowego w miastach jest Miasto Zielona Góra.

Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze do jednoosobowego reprezentowania gminy Miasto Zielona Góra, z siedzibą w Zielonej Górze, przed podmiotami prywatnymi, przedsiębiorcami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej, przed sądami powszechnymi i Sądem najwyższym w zakresie: dokonywania czynności prawnych, sądowych i faktycznych związanych z organizacją i rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; zawierania, wykonywania, zmieniania, egzekwowania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, udzielania pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym lub adwokatom, a także zaciągania (za kontrasygnatą Skarbnika gminy Miasto Zielona Góra) zobowiązań finansowych w ww. zakresie oraz w zakresie zadań związanych z realizacją Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa projekt przygotowują oraz realizują pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. W celu prawidłowej realizacji w MZK została powołana Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Za realizację Kontraktu XII Zadaszenie peronów Dworca PKP oraz Kontraktu XV Przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze odpowiadać będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z którym Miasto Zielona Góra zawarła w dniu 30.12.2016 r. porozumienie.