"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Beneficjent

PROJEKTU „ZINTEGROWANY SYSTEM NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE” NR POIS.06.01.00-00-0019/16

Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Rozwój transportu zbiorowego w miastach jest Miasto Zielona Góra.

Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze do jednoosobowego reprezentowania gminy Miasto Zielona Góra.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa projekt przygotowują oraz realizują pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze.