"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

KORZYŚCI REALIZACJI PROJEKTU

Produkty wynikające z realizacji projektu można podzielić na 2 kategorie: produkty ogólne wynikające wprost z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej), produkty szczegółowe wynikające z zakresu Projektu.

Poniższa tabela prezentuje oczekiwane produkty z realizacji Projektu.

Lp. Rodzaj produktu Produkt Liczba
1 produkty na podstawie na art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów produkty na podstawie na art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów 1) Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 64 sztuki (47 szt. 12 m elektryczny + 17 szt. 18 m Diesel EURO 6)
2) Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 6 055 osób
3) Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 1 sztuka
4) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 60
5) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 1 sztuka
6) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 sztuka
7) Przebudowana Zajezdnia Autobusowa MZK w Zielonej Górze 1 sztuka
8) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 1 sztuka
9) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełno sprawnościami 1 sztuka


Dla Projektu „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zostały określone rezultaty w poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj produktu Produkt Liczba
1 rezultaty na podstawie na art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów 1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 3
2) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 0