"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” (nr POIS.06.01.00-000019/16) uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1: Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 30 października 2017 r. i od tej daty rozpoczęły się zmiany infrastrukturalne oraz taborowe w zielonogórskiej komunikacji miejskiej.

Cele projektu są następujące:

§  eliminacja szkodliwej emisji z transportu publicznego,

§  ograniczenie emisji CO2,

§  redukcja hałasu,

§  ograniczenie kosztów eksploatacji autobusów,

§  poprawa bezpieczeństwa pasażerów i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.

Projekt jest bardzo duży, dlatego został podzielony aż na 23 kontrakty – obejmujące swoim zakresem poszczególne fazy jego realizacji: począwszy od przygotowania dokumentacji przetargowych i kosztorysowych oraz wykonania prac projektowych, poprzez wykonawstwo dostaw i robót budowlanych, aż po nadzór nad pracami.

Z punktu widzenia mieszkańców miasta i pasażerów zielonogórskiej komunikacji miejskiej, kluczowe znaczenie mają poniższe kontrakty Projektu:

§  „Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów” – w ramach której zakupiono 47 elektrobusów marki Ursus City Smile CS12LFE; było to największe jednorazowe zamówienie na autobusy elektryczne w całej Europie,

§  „Dostawa fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich” – w ramach której zakupiono 17 autobusów przegubowych (o długości 18 m) marki Mercedes Conecto G, z silnikami Diesla, ale spełniających najbardziej rygorystyczne normy czystości spalin,

§  „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” – która obejmuje m.in. budowę nowych obiektów kubaturowych (hali obsługi autobusów i wiaty, pod którą będą garażować autobusy elektryczne), przebudowę i rozbiórkę części istniejących obiektów oraz przebudowę układu komunikacyjnego,

§  „Budowa Centrum Przesiadkowego” oraz parkingu dla samochodów osobowych i rowerów Bike&Ride w rejonie dworca PKP wraz z przebudową układu drogowego, w celu skomunikowania Centrum Przesiadkowego z drogami publicznymi,

§  „Budowa infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji ładowania autobusów” – w ramach której – poza inwestycjami wymienionymi w nazwie kontraktu – założono dostawę, montaż i uruchomienie monolitycznej kontenerowej stacji transformatorowej na potrzeby zajezdni MZK,

§  „Dostawa stacji ładowania” autobusów elektrycznych na pętlach autobusowych oraz terenie zajezdni – w ramach której przewidziano objęcie systemem telemetrycznym wszystkich stacji ładowania i autobusów elektrycznych,

§  „Zadaszenie peronów Dworca PKP” – obejmujące zadaszenie ciągu pieszego pomiędzy peronami dworca PKP i placem przesiadkowym; cały obszar zadaszenia, tj. Centrum Przesiadkowe i perony, zrealizowany zostanie w jednym, spójnym stylu architektonicznym – zarówno w zakresie wyglądu, jak 
i przyjętych rozwiązań materiałowych,

§  „Przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze”,

§  „Rozbudowa systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym i systemu zarządzania flotą pojazdów MZK” – w ramach której zostanie zakupione nowoczesne oprogramowanie do tworzenia rozkładów jazdy i zarządzania flotą pojazdów oraz nowe elektroniczne tablice przystankowe,

§  „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wprowadzająca nowe, dogodne rozwiązania zarówno dla pasażerów, jak i ułatwiające pracę kierowcom autobusów komunikacji miejskiej.

Przygotowanie Projektu wymagało wielu prac. Obecnie trwa faza realizacyjna. Podpisane zostały i są realizowane kluczowe umowy na wykonanie robót budowlanych (w systemie zaprojektuj i wybuduj) – dotyczące: Centrum Przesiadkowego, zajezdni autobusowej oraz infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowych dla systemu stacji szybkiego ładowania autobusów. Zawarte zostały też umowy na nadzór nad tymi inwestycjami.

Autobusy przegubowe już wożą zielonogórzan i turystów. W ramach umowy z ich dostawcą, przekazany został również pojazd serwisowy utrzymania ruchu. Autobusy elektryczne oraz stacje ładowania są zaś na etapie produkcji i dostaw.

Projekt realizowany jest we współpracy z PKP PLK S.A., które rozpoczęły fazę budowy zadaszeń na dworcu PKP oraz przebudowę wiaduktu.

Pomimo widocznego postępu prac, ich znaczny zakres powoduje, że na efekty końcowe trzeba jeszcze poczekać. Patrząc z optymizmem na postępującą realizację kontraktów, zakładamy, że do połowy 2020 r. przyniesie sporo zmian w krajobrazie i systemie komunikacyjnym Naszego Miasta.