"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

CEL REALIZACJI PROJEKTU

W ramach Projektu przewidziano szereg zadań zmierzających do:
  • eliminacji szkodliwej emisji z transportu publicznego,
  • ograniczenia emisji CO 2 ,
  • redukcji hałasu,
  • ograniczenia kosztów eksploatacji autobusów,
  • poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie korzystania z transportu publicznego.
Cel ogólny projektowanego przedsięwzięcia - zmniejszanie niskiej emisji na obszarze miasta Zielona Góra powiększonego o teren dawnej Gminy Zielona Góra oraz Gminy Zabór jest zgodny z celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dotyczącym wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia wpisuje się w Działanie 6.1 POIiŚ poprzez realizację poniższych celów: Głównym celem Projektu jest „Wdrożenie nisko emisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Zielonej Górze” wpisującego się w cel główny działania 6.1., tj. „ większe wykorzystanie nisko emisyjnego transportu miejskiego” oraz cele szczegółowe niniejszego działania. W efekcie realizacji projektu powstanie nisko emisyjny publiczny transport zbiorowy zintegrowany ze zbiorowym transportem pozamiejskim, charakteryzujący się dużą atrakcyjnością dla użytkowników i zachęcający do rezygnacji z indywidualnego transportu samochodowego na rzecz komunikacji miejskiej.