"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Mechanizm POIiŚ


Informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze z upoważnienia Prezydenta Miasta Zielonej Góry - Pana Janusza Krzysztofa Kubickiego jest odpowiedzialny za realizację Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16.

Realizacja tej inwestycji stała się możliwa dzięki uzyskaniu unijnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na mocy Umowy o współfinansowanie zawartej w dniu 30 października 2017 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie, a Miastem Zielona Góra – Beneficjentem Projektu.

Instytucja Zarządzająca Programem jw., stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach mają pozwolić na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynić się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Z uwagi na powyższe, Miejski Zakład Komunikacji informuje, że w celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/