"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

Zakres realizacji projektu

PROJEKTU „ZINTEGROWANY SYSTEM NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE” NR POIS.06.01.00-00-0019/16

Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie MZK od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie jest zobowiązany, przeprowadzić szereg działań z zakresu informacji i promocji, zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych, skierowanych i dobranych do wszystkich grup docelowych, do których zobowiązał się w dokumentacji aplikacyjnej Projektu.
W ramach działań obowiązkowych planujemy:
  1. oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich:
    • wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu,
    • wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, które zostaną podane do wiadomości publicznej,
    • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie;
  2. umieścić tablice informacyjne i pamiątkowe w kluczowych miejscach realizacji Projektu;
  3. umieścić opis Projektu na stronie internetowej;
  4. przekazać osobom i podmiotom uczestniczącym w Projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie.