"Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2020

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI
PROJEKTU „ZINTEGROWANY SYSTEM NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE” NR POIS.06.01.00-00-0019/16

Źródło: Wniosek o dofinansowanie, Studium Wykonalności Projektu.

OPIS PROJEKTU
Projekt zlokalizowany jest w Mieście Zielona Góra oraz Gminie Zabór na terenie powiatu zielonogórskiego w obrębie województwa lubuskiego. Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zgłoszonym do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1. Rozwój transportu zbiorowego w miastach jest Miasto Zielona Góra.

Prezydent Miasta Zielona Góra udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze do jednoosobowego reprezentowania gminy Miasto Zielona Góra, z siedzibą w Zielonej Górze, przed podmiotami prywatnymi, przedsiębiorcami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organami Unii Europejskiej, przed sądami powszechnymi i Sądem najwyższym w zakresie: dokonywania czynności prawnych, sądowych i faktycznych związanych z organizacją i rozstrzyganiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; zawierania ,wykonywania, zmieniania, egzekwowania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych, udzielania pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym lub adwokatom, a także zaciągania (za kontrasygnatą Skarbnika gminy Miasto Zielona Góra) zobowiązań finansowych w ww. zakresie oraz w zakresie zadań związanych z realizacją Projektu pn.: „Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa projekt przygotowują oraz realizować będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze. Projekt „Zintegrowany system nisko emisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” zaplanowany jest jako kompleksowe rozwiązanie wprowadzające szereg powiązanych działań poprawiających funkcjonowania komunikacji miejskiej i zmniejszanie niskiej emisji na obszarze miasta Zielona Góra powiększonego o teren dawnej gminy Zielona Góra oraz gminy Zabór. Projekt zakłada poprawę jakości obsługi pasażerów i upłynnienie ruchu pojazdów na najbardziej obciążonych trasach. Obejmuje działania dotyczące zakupu taboru komunikacji publicznej, rozbudowy sfery obsługi ruchu pasażerskiego oraz niezbędne dla poprawienia płynności komunikacji inwestycje w przebudowę dróg miejskich.